Checklista för säkert kemikaliearbete

En checklista som hjälper er att förstå vilka delar ni behöver förbättra.

Allmänt
• Finns tydlig ansvarsfördelning kring kemikaliehanteringen?
vem ansvarar för val och inköp av kemiska produkter?
vem ansvarar för riskbedömningarna?
vem ansvarar för information och utbildning av personal?
• Har alla medarbetare den kunskap som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt?
• Har ni kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som ni omfattas av, relaterat till era kemiska produkter?
• Hur säkerställs att kunskapen om eventuellt nya lagkrav fångas upp inom verksamheten?
• Har ni en aktuell förteckning över samtliga kemiska produkter som finns hos er?
Inklusive mängd, ungefärlig årsförbrukningen, aktuellt säkerhetsdatabladblad, och om produkten kräver tillstånds, hälsokontroller eller utbildning?

Produktval
• Har ni rutiner för inköp av kemiska produkter?
• Vilka utbyten har dokumenterats det senaste året?
• Har ni rutiner för att rensa ut de kemiska produkter som inte längre används?
Se befintlig..

Riskhantering
Befintliga
• Dokumenterar ni era riskbedömningar?
Blir den undertecknad av ansvarig chef?

Arbetsmiljö
• Förvaras alla kemiska produkter på ett bra sätt?
Finns det produkter som ska vara inlåsta?
Kan obehöriga komma i kontakt med produkterna?
Hur förvaras småförpackningar i produktionslokalen, t ex intill maskiner?
• Är alla kemiska produkter märkta, inklusive de som inte förvaras i originalbehållarna?
• Har ni kontrollerat att inga produkter som förvaras tillsammans kan reagera häftigt med varandra?
• Finns uppdaterad säkerhetsdatabladblad och riskbedömningar för alla kemiska produkter, tillgängliga där produkterna används?
Farligt avfall
• Förvaras avfall på ett bra sätt?
Separeras alla olika farliga avfall?
Märks farligt avfallet på rätt sätt?
Töms farligt avfall tillräckligt ofta?
Vem kontrollerar när det är dags att tömma?
• Är transportören och mottagaren av det farliga avfallet godkända?
Beredskap
• Finns en handlingsplan för vad som ska göras om ett utsläpp av kemikalier sker?
• Finns ett fungerande system för rapportering av incidenter?
• Utvärderas anmälningar som kommer in och vidtas åtgärder för att förhindra fler liknande incidenter?
• Genomförs ni övningar (brand, utsläpp, personskada etc)?
• Finns det godkänd saneringsmaterial, skydds- och förstahjälpen utrustning?
• Finns nöddusch och ögonspolningsanordning? (om frätande eller irriterande ämnen finns)
• Vet ni vilken myndighet som ska kontaktas vid ett eventuellt tillbud eller olycka och är det klart vem i företaget hanterar kontakterna?