Kemikalieordlista

Ett litet lexikon med några av de svåra orden.

Bioackumulerande ämnen
Ämnen som lagras i vävnader.

CLP
EU förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Trädde ikraft 20 januari 2009.

CMR
Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionstoxiska ämnen.

EG-nummer
Identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden. Ämnen som börjar på 200 fanns registrerade innan 1981. Nyare ämnen börjar alltid på 400.

Exponering
Bedömning av i vilken utsträckning människor och miljö kommer i kontakt med ämnen.

Hormonstörande
Ämnen som påverkar de hormonella systemen kan orsaka allvarlig skada på organismer, eller ekosystem.

Kemiska produkter
Kemiskt ämne och blandningar av kemiska ämnen.

KIFS
Kemikalieinspektionens författningssamling.

Klassificering
Bedömning av ett ämnes miljö- eller hälsofarlighet. Klassificeringen bestäms utifrån CLP

Långlivad
Ämne som är svårnedbrytbart.

Mutagen
Ämne som skadar arvsmassan.

OBS-listan
Äldre utgången lista från Kemikalieinspektionen som ersatts av PRIO-listan.

Ozonnedbrytande
Ämnen som kan medföra fara för stratosfärens ozonskikt.

Persistent
Ämne som är långlivat eller svårnedbrytbart.

Population
Befolkning, en samling individer av en art inom ett visst område.

PRIO-listan
Lista skapad av myndigheterna med ett antal farliga kemikalier som inte får användas, utan speciella tillstånd.

Produktregistret
Enligt lag skall alla som tillverkar eller importerar en kemisk produkt i kvantiteter över 100 kg per år anmäla detta till ett register på Kemikalieinspektionen.

Reach
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) EU:s kemikalielagstiftning.

Reproduktionsstörande
Ämne som skadar fortplantningsförmågan.

Substitution
Ersättning av ett ämne med ett mindre farligt ämne eller annan teknologi.

Säkerhetsdatablad
(SDS, safety data sheet) Information som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

Utfasningsämne
Ämne som bör fasas ut dvs upphöra med användningen.

Varor
Generell term som syftar på produkter på marknaden som främst anses vara en produkt och inte en kemikalie, tex en stol i plast.